Algemene voorwaarden


Algemene verkoops-en aannemingsvoorwaarden van Comfort Cleaning

 1. Huidige algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden gelden voor alle offertes en bestellingen van BV Comfort Cleaning, met maatschappelijke zetel te Oudenaardestraat 69, 9870 Zulte en ondernemingsnummer 0454.705.019 (hierna “Comfort Cleaning ook als ze tegenstrijdig zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant. Door het ondertekenen van een offerte en/of het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden, en deze te aanvaarden, behoudens tegenbewijs.

 2. Alle offertes van Comfort Cleaning zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door onze directie. Bij eventuele materiële vergissing door Comfort Cleaning, zal Comfort Cleaning deze ten allen tijde kunnen rechtzetten zonder dat de klant welke rechten ook kan putten uit de begane materiële vergissing. De prijsoffertes van Comfort Cleaning zijn 1 maand geldig vanaf de datum waarop ze werden opgesteld. De geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en eventueel goederen/artikelen/producten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Comfort Cleaning het recht voor om deze wijzigingen aan te rekenen. De klant zal in de mogelijkheid zijn om naar aanleiding van een eventuele prijsverhoging de overeenkomst van onbepaalde duur op te zeggen conform de hierna vermelde regeling.

 3. Op verzoek van de klant kan Comfort Cleaning een simulatie opmaken met betrekking tot het eventueel voor de klant uit te voeren werk, welke simulatie een indicatieve prognose geeft van de te besteden tijd, alsook de daaraan gekoppelde te verwachten kostprijs. Dergelijke simulatie heeft geen contractueel karakter, en vormt geen aanbod tot contracteren. De vermelde tijdsbesteding en kostprijzen zijn louter inschattingen. De uiteindelijke afrekening wordt gemaakt overeenkomstig de werkelijk geleverde prestaties en kosten (uren en materialen).

 4. De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die in onderling overleg worden vastgesteld. De termijnen en uurroosters voor de uitvoering der werken en leveringen dienen als vast beschouwd te worden, behalve in geval van onvoorziene omstandigheid of overmacht. De klant garandeert de toegang tot de lokalen en verbindt zich ertoe, naar behoefte, om de airconditioning of verwarming niet af te sluiten. Tenzij anders overeengekomen, zal het personeel vrijaf krijgen op zon- en feestdagen, alsmede op extra wettelijke feestdagen waarvan het personeel of de klant geniet met minimum één dag per jaar ter compensatie van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli). Deze dagen kunnen geen aanleiding geven tot een aanpassing van het overeengekomen forfaitaire factuurbedrag.

 5. Het personeel van Comfort Cleaning werkt uitsluitend onder diens eigen leiding, supervisie en verantwoordelijkheid. In alle dringende gevallen dient het personeel zich te schikken naar de instructies van de klant. In die omstandigheden neemt de klant de technische verantwoordelijkheid voor de werken op zich.

 6. Ingeval van overmacht, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, burger-of buitenlandse oorlog, evenals staking, terrorisme, onlusten, transportonderbrekingen, schaarste of gebrek aan goederen/materiaal/grond- en hulpstoffen, energie en/of telecommunicatievoorzieningen, defecten aan werktuigen, machines, gebrek aan drijfkracht, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, brand, overstroming, sociale geschillen, bedrijfsblokkaders, ziektes van personeel, bedrijfsstoringen, informatica-problemen, vertraagde of slechte uitvoering door toeleveranciers of onderaannemers, import -en exportbeperkingen, alsook maatregelen van staatswege o.a. ingevolge het uitbreken van epidemieën en/of pandemieën, en dergelijke, en in het algemeen elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van het bedrijf van Comfort Cleaning, leveranciers of klanten teweeg brengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, worden de verplichtingen van Comfort Cleaning automatisch en zonder voorafgaande melding opgeschort zonder een einde te stellen aan het huidig contract of het huidig contract geheel of gedeeltelijk te annuleren. De klant kan in geen geval de overeenkomst eenzijdig beëindigen. Overmacht geeft het recht aan Comfort Cleaning om de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden door verzending van een aangetekende brief met vermelding van de redenen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding in hoofde van Comfort Cleaning.

 7. De prijzen worden opgegeven in de offerte. Behalve indien schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn niet inbegrepen in de prijzen van Comfort Cleaning: het ophalen van afval, het leveren van toiletpapier, handzeep en/of handdoeken in de toiletten, parkeergeld. De klant draagt alle kosten voor de infrastructuur en de nutsvoorzieningen, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de levering van elektriciteit, verwarming, (koud en warm) water en het lozen van vervuild water. De klant zal de nodige en voldoende afvalcontainers ter beschikking stellen, zorgen voor een regelmatige weghaling ervan en aan Comfort Cleaning de mogelijkheid geven vervuild water -op eigen kosten van de klant- reglementair te lozen. De klant garandeert de toegang tot de lokalen en blijft verantwoordelijk voor het beheer van toegangsmiddelen met een hoge risicowaarde. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot gedeeltelijke levering. Wanneer niet alle noodzakelijke en technische gegevens voorhanden zijn bij de prijsopgave, gelden de prijzen onder voorbehoud. Eenheidsprijzen uit de oorspronkelijke offerte gelden niet voor de aanrekening van meerprestaties, waarover schriftelijk dient te worden overeen gekomen.

 8. De directe of indirecte aanwerving of tewerkstelling van ons personeel of van personeel van het actief van Comfort Cleaning bij de klant, door de klant, zowel tijdens de duur van het contract als tijdens de opzeggingsperiode, als gedurende drie maanden volgend op de beëindiging van het contract, verplicht de klant ertoe een schadevergoeding te betalen aan Comfort Cleaning gelijk aan het dubbel van de lonen, wedden, vergoedingen en diverse lasten, verschuldigd voor de activiteiten van Comfort Cleaning van de laatste 3 maanden.

 9. De klant staat voor zijn kosten in en is uitsluitend verantwoordelijk voor alle vereiste toelatingen en vergunningen. Bij gebreke hieraan vrijwaart de klant Comfort Cleaning tegen alle gevolgen en stelt Comfort Cleaning volledig schadeloos in het geval van een gegronde klacht. De klant dient Comfort Cleaning volledig te informeren met betrekking tot de risico’s en de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers van Comfort Cleaning bij de uitvoering van hun werk in de inrichting van de klant of van de uiteindelijke opdrachtgever, ingeval van onderaanneming. De klant dient Comfort Cleaning volledig in te lichten over alle elementen die onze uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, zonder dat Comfort Cleaning zelf gehouden is deze informatie actief in te winnen. De klant verbindt zich ertoe een overeenkomst ‘werken met derden’ af te sluiten met Comfort Cleaning. De klant moet alle maatregelen nemen om het personeel van Comfort Cleaning toe te laten tot de plaatsen waar de opdracht moet uitgevoerd worden opdat, zonder nazicht of controle door Comfort Cleaning, veilig kan worden overgegaan tot alle bewerkingen die behoren tot haar opdracht. Bij gebreke hieraan, is iedere schade hierdoor veroorzaakt ten laste van de klant en geeft recht op schadevergoeding aan Comfort Cleaning lastens de klant. Comfort Cleaning kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit haar activiteiten en dit evenmin voor schade geleden door de klant zijn personeel, zijn installaties of door derden, behoudens en in de mate dat de B.A. verzekering van Comfort Cleaning dekking zou verlenen. De klant heeft het recht de omvang van voornoemde B.A. polis alsook de inhoud ervan op te vragen en is zodoende voldoende geïnformeerd. In de mate dat de aansprakelijkheid van Comfort Cleaning gedekt zou zijn door haar verzekering, zal de franchise ten laste blijven van de klant. In het bijzonder, doch niet beperkend, is Comfort Cleaning niet verantwoordelijk voor breuk of schade aan “neon” installaties, lampen en lichtbuizen, krassen in ruiten, vensters en spiegels, inkrimpingen/of verkleuring van tapijten ten gevolge van reiniging, evenals voor schade te wijten aan de kalkafzetting in installaties, ouderdom of aan slechte of onwettige toestand van de gebouwen, installaties, meubilair, materieel, welke schade ook voortvloeiend uit verlies van sleutels, enz…. Evenmin, doch niet beperkend, is Comfort Cleaning niet verantwoordelijk voor enige onrechtstreekse schade, gevolgschade, commerciële schade of winstderving, waaronder financiële schade, verhoging van de algemene kosten, onmogelijkheid om de geplande werking van de onderaanneming na te komen, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens, noch voor vorderingen ingesteld door derden tegen de klant. Het werkmateriaal wordt opgeslagen in de lokalen van de klant, dewelke aansprakelijk is voor elk schadegeval waarvoor hij rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk is. De klant zal instaan voor alle gebeurlijke schade aan die materialen. De klant onderschrijft hiermee dat hij Comfort Cleaning voor geen hoger schadebedrag kan aanspreken zodat de aansprakelijkheid van Comfort Cleaning in hogergenoemde mate is beperkt. De klant weet en erkent dat hij zich gebruikelijk zelf voor grotere bedragen moet verzekeren. In geval van schade waarvoor Comfort Cleaning aansprakelijk zou zijn, dient Comfort Cleaning alleszins binnen de 48 uren nadat het schadegeval zich voordeed per aangetekende brief of per mail op de hoogte gebracht te worden. De beperkingen hierboven gelden ook in geval van fouten, inclusief zware fouten van de werknemers van Comfort Cleaning, evenals voor hun opzet. In geen geval kan Comfort Cleaning onder een andere regeling dan de hierboven gaande aansprakelijk worden gesteld.

 10. Elke klacht of betwisting andere dan voor verborgen gebreken, dient schriftelijk binnen de 48 uren na de levering of uitvoering der werken aan de zetel van Comfort Cleaning te worden geadresseerd. Na deze termijn worden de levering en de werken beschouwd als zijnde volledig bevredigend voor de klant en als dusdanig door hem aanvaard. De klant erkent dat hij de korte klachttermijn van 48 uren moet respecteren omdat voor een latere klacht, gezien de aard van de prestaties, een correcte controle onmogelijk zal zijn. Verborgen gebreken dienen gemeld te worden binnen de 48 uren nadat ze zijn vastgesteld.

 11. De BTW is steeds ten laste van de klant.

 12. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, zijn alle facturen van Comfort Cleaning in euro zonder disconto betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag. De factuur wordt slechts als betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden overgeschreven op de bankrekening van Comfort Cleaning. Indien aan de klant een krediettermijn wordt toegekend, dient de betaling uiterlijk op de vervaldag op de bankrekening van Comfort Cleaning te zijn overgeschreven. De facturen van Comfort Cleaning zijn steeds integraal te betalen door de klant, zelfs als deze een vordering op Comfort Cleaning meent te hebben. Schuldvergelijking is dus uitgesloten. De facturen van Comfort Cleaning worden onherroepelijk geacht verzonden te zijn op datum van inschrijving in de boekhouding van Comfort Cleaning. Bij niet – betaling op de vervaldag van één enkele factuur worden automatisch, en zonder voorafgaande kennisgeving, zelf ook indien bij bijzondere voorwaarden aan de klant een krediettermijn werd verleend, alle aan de klant toegezonden facturen terstond en in volle rechte opeisbaar en vervallen alle toegestane krediettermijnen. In geval de factuur op de vervaldag nog niet is betaald, zullen de verschuldigde bedragen verhoogd worden met verwijlinteresten, die gelijk zijn aan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, berekend op het nog te betalen bedrag, en een forfaitaire vergoeding:

 • Indien de klant een consument is (overeenkomstig artikel I. 1, 2° Wetboek Economisch Recht “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”): voor een bedrag van ofwel 20 euro indien het verschuldigd saldo lager of gelijk is aan 150 EUR, ofwel 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 EUR is, ofwel 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 EUR met een maximum van 2000 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500 EUR is.

 • Indien de klant een onderneming is: voor een bedrag gelijk aan 10% van alle nog verschuldigde sommen (met een minimum van 150 euro). Iedere betwisting over de opstelling of berekening van de facturen moet op straffe van verval per aangetekend schrijven worden ingediend binnen de 8 dagen te rekenen vanaf datum van ontvangst van de factuur.

 1. Het niet nakomen van om het even welke verkoopsvoorwaarde, en in het bijzonder van de betaalvoorwaarden, zal Comfort Cleaning toelaten haar prestaties op te schorten of definitief te stoppen, en wel onmiddellijk, zonder aanmaning, noch voorafgaand bericht en met behoud van al onze rechten, zoals gestipuleerd in art. 11.

 2. Voor zover in het contract niet anders is vermeld, wordt het contract afgesloten voor onbepaalde duur. Comfort Cleaning als de klant hebben evenwel het recht om, bij contracten van bepaalde duur, de overeenkomst op te zeggen mits verzending van een aangetekend schrijven en mits een vooropzegperiode te respecteren van 14 kalenderdagen, ingaande op de kalenderdag volgend op de datum van het opzegschrijven, dit zonder dat de klant enigerlei schadevergoeding kan vorderen van Comfort Cleaning. Voor wat betreft de overeenkomsten van onbepaalde duur, hebben Comfort Cleaning als de klant het recht op te zeggen, mits het respecteren van een opzegperiode van 1 maand en per gemotiveerd aangetekend schrijven, waarbij de opzegperiode aanvang neemt op de kalenderdag volgend op datum van het opzegschrijven, zonder dat de klant gerechtigd kan zijn op enige schadevergoeding lastens Comfort Cleaning. Indien de klant de opzegperiode niet respecteert of volstrekt onredelijk de overeenkomst beëindigt, zal hij gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van enerzijds drie maanden prestaties (berekend op de laatste drie factuurmaanden) of anderzijds tot een schadevergoeding van 30 procent forfaitair op het overeenkomen contractbedrag (van bepaalde duur), behoudens het recht van Comfort Cleaning om een hogere schadevergoeding te eisen ingeval een hogere schade wordt geleden.

 3. Ingeval er leveringstermijnen zouden afgesproken zijn, zijn deze alleen maar indicatief. Ze worden verstrekt als aanduiding en kunnen nooit aanleiding geven tot annulering van de overeenkomst of de bestelling door de klant. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bedongen, wijst Comfort Cleaning elke eis tot schadevergoeding af die uit het niet naleven ervan zou kunnen ontstaan.

 4. Comfort Cleaning behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de koopprijs (met inbegrip van eventuele kosten, vergoedingen en penaliteiten) door de klant. De koper/klant kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken. Meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden ter beschikking stellen, in onderpand geven, of in eigendom overdragen. De risico’s van beschadiging of verdwijning zijn ten laste van de klant. Voorschotten mogen bijgehouden worden om het eventuele verlies bij doorverkoop te compenseren.

 5. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper/klant Comfort Cleaning ten allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, een bankwaarborg voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te vragen. Zolang deze waarborg niet gesteld is, is Comfort Cleaning gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang de koper zijn betalingsverplichtingen voor uitgevoerde leveringen niet heeft voldaan.

 6. Alle bevoegde geschillen zullen worden voorgelegd aan de materieel bevoegde rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Comfort Cleaning. Partijen kiezen het Belgisch recht als toepasselijk recht bij eventuele geschillen.

 7. Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van de vermelde bepalingen, blijven de andere bepalingen van kracht. Indien een clausule ongeldig zou blijken, dan verbinden partijen zich ertoe de nietig of niet/uitvoerbare clausule te vervangen door de geldige bepaling die er het dichtst bij aanleunt zodat zoveel mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoelingen van de partijen worden verwezenlijkt.

17/05/2024